ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και Α.Φ.Μ. 

από όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ έως 12/06/2019  Ν 4546/2018
     

Τ.Ο.Ε.Β.  ΚΡΙΟΥ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ                                                          Αιγείρα 01/11/2018
ΑΙΓΕΙΡΑ  250 10 * Tηλ:  2696 032351                                         Αριθ.  Πρωτ:   48                                                                                               

                     Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

  
   O T.Ο.Ε.Β. Κριού ενημερώνει τα μέλη του σχετικά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 7 του Ν. 4546/2018,  όλα τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και Α.Φ.Μ έως την 12-06-2019.
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το κτήμα και έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται οι οφειλές από τον μισθωτή  θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.
   Εάν τα ως άνω στοιχεία του ιδιοκτήτη μεταβληθούν (πώληση – μεταβίβαση- κληρονομιά)  πρέπει εντός 2 μηνών από την αλλαγή, να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη υποβάλλοντας στο Οργανισμό μας σχετική αίτηση μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και τοπογραφικού διαγράμματος για την νομιμοποίηση.
    Ως μέλη του Τ.Ο.Ε.Β εγγράφονται οι ιδιοκτήτες και νομείς και όχι οι μισθωτές.
   Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν καθόλου δήλωση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή υποβάλουν δήλωση με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης της δήλωσης.
  Έντυπα - δηλώσεις θα διατίθενται στο γραφείο του Οργανισμού (Τρίτη & Πέμπτη 6.00 έως 7.00 μμ) σε όσους έχουν ήδη αποσταλεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας  -ΤΟΕΒ Κριού Αιγείρας-.
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΔΗΛΩΣΗ                     
ΦΥΣΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(Άρθρο 66 παρ 7α του Νόμου 4546 ΦΕΚ 101Α 12.06.2018)
                                                                                                                
Ο (η) υπογεγραμμέν …….. με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ……………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ………………………………………………………………
(Όταν η δήλωση γίνεται από έγγαμη γυναίκα)
ΓΕΝΟΣ(όνομα επώνυμο) …………………………………………………………
Α.Φ.Μ. …………………………………..
Δ.Ο.Υ. …………………………………..
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου……………………………………………………
Δ.νση κατοικίας (οδός) ……………………………………………………………
Αριθμός ……………………………… Τ.Κ. ……………………………………..
Πόλη ή κοινότητα …………………………………………………………………
Τηλ. επικοινωνίας ………………………  email ………………………………….
      Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τιs κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1986 δηλώνω ότι :
   α) Είμαι ιδιοκτήτης αριθμού   ………   αγροτεμαχί ……… έκτασης ……………. στρεμμάτων,  στην θέση …………………………………………………………… της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής  κοινότητας ……………………………… ………………………… περιοχή δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Κριού  Αιγείρας .   (Α.Μ. Τ.Ο.Ε.Β …………….* συμπληρώνεται από τον ΤΟΕΒ)
    β) Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων θα καταθέσω δήλωση με τα τροποποιημένα στοιχεία στον Οργανισμό, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μεταβολή.

……………………………………………201…
Ο ή Η ΔΗΛ……
(Υπογραφή)…………………………..

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης έως 12/06/2019.     Στους υπόχρεους  που δεν υποβάλουν δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές  για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης της δήλωσης.