ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και Α.Φ.Μ. 

από όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ έως 12/06/2019  Ν 4546/2018
     

Τ.Ο.Ε.Β.  ΚΡΙΟΥ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ                                                          Αιγείρα 01/11/2018
ΑΙΓΕΙΡΑ  250 10 * Tηλ:  2696 032351                                         Αριθ.  Πρωτ:   48                                                                                               

                     Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

  
   O T.Ο.Ε.Β. Κριού ενημερώνει τα μέλη του σχετικά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 7 του Ν. 4546/2018,  όλα τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και Α.Φ.Μ έως την 12-06-2019.
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το κτήμα και έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται οι οφειλές από τον μισθωτή  θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.
   Εάν τα ως άνω στοιχεία του ιδιοκτήτη μεταβληθούν (πώληση – μεταβίβαση- κληρονομιά)  πρέπει εντός 2 μηνών από την αλλαγή, να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη υποβάλλοντας στο Οργανισμό μας σχετική αίτηση μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και τοπογραφικού διαγράμματος για την νομιμοποίηση.
    Ως μέλη του Τ.Ο.Ε.Β εγγράφονται οι ιδιοκτήτες και νομείς και όχι οι μισθωτές.
   Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν καθόλου δήλωση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή υποβάλουν δήλωση με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης της δήλωσης.
  Έντυπα - δηλώσεις θα διατίθενται στο γραφείο του Οργανισμού (Τρίτη & Πέμπτη 6.00 έως 7.00 μμ) σε όσους έχουν ήδη αποσταλεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας  -ΤΟΕΒ Κριού Αιγείρας-.
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλωση Φυσικών Προσώπων
                    

Βεβαίωση παρόχου – φορέα άρδευσης θα πρέπει να καταθέτουν οι αγρότες για τη δήλωση ΟΣΔΕ 2019

Για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του ΥΠΑΑΤ, προς τις περιφέρειες της χώρας μας.
Προς τούτο, στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα πεδία που αφορούν στην άρδευση των αγροτεμαχίων.
Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται ως αρδευόμενο:
  • εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα και να καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης,
  • εάν η άρδευση γίνεται μέσω ιδιωτικής υδροληψίας, θα πρέπει αντίστοιχα να καταχωρίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της άδειας χρήσης νερού, ή ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια.

Μεταφορά εποπτείας ΤΟΕΒ στις Περιφερειες

Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων


Η νέα ΚΥΑ που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Περιφεριών σχετικά με την εποπτεία τους στους ΟΕΒ


Άρθρο 1
Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

1. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), με βάση την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως η αρμοδιότητα 15 αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄24), είναι οι ακόλουθες:
α) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.
β) Ο χαρακτηρισμός (ταξινόμηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων.
γ) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ της αρμοδιότητας διοίκησης έργων αξιοποίησης εδάφους της περιοχής των εγγειοβελτιωτικών έργων.
δ) Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.
ε) Ο καθορισμός της περιόδου ανάπτυξης των εγγειοβελτιωτικών έργων.
στ) Ο ορισμός μελών του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
ζ) Η εισήγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τη σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
η) Η έγκριση χρηματοδότησης συμπληρωματικών έργων και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων.
θ) Η δυνατότητα ανάθεσης στους ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων που εξυπηρετούν έργα Β΄ τάξης.
ι) Ο ορισμός των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων.
ια) Η μεταβίβαση της διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων σε ΟΕΒ.
ιβ) Η διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν έχουν μεταβιβαστεί σε ΟΕΒ.
ιγ) Ο καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων.
ιδ) Η μέριμνα και η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγκρότηση Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων.
ιε) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και λειτουργίας
εγγειοβελτιωτικών έργων.
ιστ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα πρόσωπα των μη αιρετών μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΓΟΕΒ.
ιζ) Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση των λειτουργούντων συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και για τη σωστή χρήση των τεχνικών στοιχείων αυτών.
ιη) Η διάλυση Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).
ιθ) Η μέριμνα για τη διαδικασία εκκαθάρισης καταργούμενων ή διαλυόμενων ΤΟΕΒ.
κα) Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ.
κβ) Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ και η εκτέλεσή τους.
κγ) Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών ή ζημιών, οι οποίες προκαλούνται μετά τη μεταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ.
κδ) Η συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων και στοιχείων λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων, δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΠΔΕ και Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ), και η αποστολή τους σε ετήσια βάση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
κε) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την απόλυση των αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 20 του ν.δ. 3881/58 (Α΄181).
κστ) Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς και η εκτέλεσή τους.
κζ) Η επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ και ο ορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγονται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ και συγκροτούν τη Γενική Συνέλευσή (ΓΣ) τους.
κη) Η αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του ΔΣ ΤΟΕΒ, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΤΟΕΒ.
κθ) Η αντικατάσταση των αντιπροσώπων που εκλέγονται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ, λόγω αδικαιολόγητων απουσιών σε συνελεύσεις της ΓΣ.
λ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγκρότηση προσωρινού ΔΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση απροθυμίας των ενδιαφερομένων να εκλέξουν το ΔΣ του Τ.Ο.Ε.Β.
λα) Η σύγκληση των Τοπικών ή Γενικών Συνελεύσεων των ΤΟΕΒ.
λβ) Η παροχή εντολής για πρόοδο των εργασιών των ΓΣ και ο αυτεπάγγελτος διορισμός των αντιπροσώπων στις ΓΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση μη εκλογής αυτών από τις Τοπικές Συνελεύσεις.
λγ) Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης με προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των έργων, εφ’ όσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από τους ΤΟΕΒ.
λδ) Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ για τις δαπάνες υπέρ ΓΟΕΒ, σε περίπτωση άρνησης εγγραφής από τους ΤΟΕΒ.
λε) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης από τους ΟΕΒ.
λστ) Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά.
λζ) Η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ΟΕΒ, απολογιστικά δι’ αυτεπιστασίας.
λη) Η εξέταση ενστάσεων, για επιβολή στρεμματικής εισφοράς, που υποβάλλονται από ωφελούμενους από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΟΕΒ.
λθ) Η έγκριση αιτημάτων για δανειοδότηση των ΟΕΒ.
μ) Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την εκπόνηση ερευνών και μελετών και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των έργων.
μα) Η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ των ΟΕΒ.
μβ) Η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων που υποχρεούνται να τηρούν οι ΟΕΒ και η παροχή οδηγιών στους ΟΕΒ για τον τρόπο τήρησής τους.
μγ) Η εξέταση ενστάσεων περί εγγραφής ή διαγραφής μελών των ΟΕΒ και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ).
μδ) Η έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών και των απολογισμών των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διενέργεια ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η αποστολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
με) Ο έλεγχος των δαπανών που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ.
μστ) Ο έλεγχος και η έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών και των απολογισμών των ΤΟΕΒ, μετά την έγκρισή τους από τη ΓΣ των ΤΟΕΒ και η διενέργεια ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η αποστολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονομικών- διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
μζ) Η μέριμνα για την έγκριση αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων από τους ΟΕΒ.
μη) Η έγκριση του καταστατικού, του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης των έργων των ΤΟΕΒ, καθώς και των τροποποιήσεών τους.
μθ) Η έγκριση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης των έργων των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ, καθώς και των τροποποιήσεών τους.
ν) Η εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών των ΤΟΕΒ από εισφορές.
να) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΤΟΕΒ που αφορούν στον αριθμό, στην κατηγορία, στην ειδικότητα, στα προσόντα και στην αντιμισθία του προσωπικού που προσλαμβάνουν οι ΤΟΕΒ.
νβ) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΓΟΕΒ που αφορούν στον διορισμό ή παύση τακτικού προσωπικού των ΓΟΕΒ.
νγ) Η μέριμνα για την έκδοση γνώμης από τη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας σχετικά με την αναγκαιότητα των προσλήψεων των ΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διαβίβασή της μαζί με το σχετικό αίτημα πρόσληψης στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
νδ) Η απόφαση καθορισμού σύνθεσης επιτροπής διαγωνισμού για πλήρωση οργανικών θέσεων των ΤΟΕΒ και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
νε) Η κατάρτιση και η έγκριση προγράμματος καλλιεργειών εντός περιοχής εγγειοβελτιωτικών έργων.
νστ) Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προϋπολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρνήσεως του ΤΟΕΒ.
νζ) Η θεώρηση πινάκων εισφορών των ΟΕΒ, του ΑΟΣΑΚ και των ΤΕΑ.
νη) Η σύσταση επιτροπής προσδιορισμού της ωφέλειας των εγγειοβελτιωτικών έργων και του ύψους της εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ και η εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων της.
νθ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ της λήξεως της θητείας τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ.
ξ) Η αντικατάσταση αντιπροσώπων παραγωγών στο ΔΣ του ΑΟΣΑΚ, προ της λήξεως της θητείας τους.
ξα) Κάθε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις Περιφέρειες σύμφωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ. 2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 ασκούνται όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ, ιδίως στις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Α΄181) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, του ν.δ. 1277/1972 (Α΄213), του ν.497/1974 (Α΄203), του ν. 414/1976 (Α΄212) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, του ν. 3704/1957 (Α΄98) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα
Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ), τα οποία λειτουργούν στις Περιφέρειες της χώρας, είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για τις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και OEΒ:
α) Τον ορισμό περιόδου ανάπτυξης της περιοχής των εγγειοβελτιωτικών έργων.
β) Τον χαρακτηρισμό (ταξινόμηση) εγγειοβελτιωτικών έργων.
γ) Τη σύσταση ΤΟΕΒ.
δ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ.
ε) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας των ΟΕΒ.
στ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμπληρωματικά έργα.
ζ) Την ανάθεση σε ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων ΔΛΣ αντλιοστασίων που εξυπηρετούν περιοχές έργων Β΄ τάξης.
η) Την άσκηση από τις Περιφέρειες των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.
θ) Την αντικατάσταση ολόκληρου ή εν μέρει του ΔΣ των ΤΟΕΒ.
ι) Την απόλυση αιρετών μελών των ΓΟΕΒ.
ια) Τον καθορισμό της αποζημίωσης και των δικαιούχων, των οποίων οι καλλιέργειες ή φυτείες έχουν υποστεί φθορές ή ζημίες για τις αιτίες της παρ. 3 του άρθρ. 33 του ν.δ. 3881/1958.
ιβ) Την αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στον προϋπολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρνήσεως του ΤΟΕΒ.
ιγ) Την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ των ΟΕΒ.
ιδ) Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ΟΕΒ, απολογιστικά δι’ αυτεπιστασίας.
ιε) Τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάλυση ΤΟΕΒ.
ιστ) Την επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ.
ιζ) Την εξέταση ενστάσεων των ωφελουμένων σχετικά με το μέγεθος της ωφέλειας και το ύψος της επιβληθείσας εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ.
ιη) Την εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών ΤΟΕΒ από εισφορές.
ιθ) Την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ ΓΟΕΒ, προ της λήξεως της τετραετούς θητείας τους.
κ) Τη γνωμοδότηση περί της σύναψης ή μη δανείων των ΓΟΕΒ.
κα) Τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση ΓΟΕΒ.
κβ) Τη μεταβίβαση σε δήμους των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από τις Περιφέρειες, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ.
κγ) Τη μεταβίβαση σε ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από δήμους.
κδ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα εγγειοβελτιωτικά έργα της οικείας Περιφέρειας, το οποίο τίθεται υπ’ όψη τους.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  ΦΕΚ Β 3452 4/10/2017

Eπιστροφή του ΦΠΑ σε 90 μέρες

Ο ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα επιστρέφεται εντός 90 ημερών, αφού προηγουμένως θα έχει γίνει συμψηφισμός της επιστροφής ΦΠΑ με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική ΠΟΛ του υπουργείου Οικονομικών. Υπό προϋποθέσεις η επιστροφή μπορεί να ολοκληρώνεται μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης, αρκεί η διαφορά φόρου προς επιστροφή να μην είναι πάνω από 500 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία έγκρισης και καταβολής των επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώς θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με την απόφαση Μαυραγάνη στις 2-4-2013.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ είναι οι αγρότες, οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του Κώδικα ΦΠΑ, κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά τον χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Προϋπόθεση φυσικά για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι.
Από εκεί κι ύστερα η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής υποχρεούται:
1. Να παραλαμβάνει τις αιτήσεις επιστροφής μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις φορολογικών παραστατικών που υποβάλλουν οι αγρότες.
2. Να παραλαμβάνει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Να ελέγχει την ακρίβεια του ποσού επιστροφής από τις αιτήσεις των δικαιούχων αγροτών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
4. Να ελέγχει το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώθηκε στην αίτηση-δήλωση, επιστροφής που υπεβλήθη για το προηγούμενο φορολογικό έτος προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληροί ή όχι τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
5. Να συγκρίνει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής.
Κόβουν την αμοιβή στους συνεταιρισμούς
Με την ίδια απόφαση, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό των αγροτών τους τη διαδικασία για την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ παύουν πλέον να δικαιούνται αποζημίωσης από το Δημόσιο για όσες αιτήσεις επιστροφών υποβληθούν φέτος.
Σημειώνεται ότι η αποζημίωση που πλήρωνε το Δημόσιο μέχρι πέρυσι ανερχόταν σε 8 ευρώ για κάθε αίτηση επιστροφής που διεκπεραιωνόταν από συνεταιριστική οργάνωση.

ΠΟΛ. 1066/2-4-2013: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 

http://www.forin.gr/articles/article/8136/pol-1066-2013


ΧΡΩΣΤΑΣ  ΣΤΟΝ  Τ.Ο.Ε.Β  ΔΕΝ  ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                                                                            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                                                                ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ                                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα 26-6-2013
Αρ.Πρωτ.:2295
ΠΡΟΣ : ΟΠΕΚΕΠΕ
ΚΟΙΝ.: ΩΣ Π.Δ.
ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή πολλαπλής συμμόρφωσης – άδεια χρήσης νερού »
   Με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού ώστε να διασφαλίζεται:
¨ η ορθολογική διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου
¨ η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καλή λειτουργία των δικτύων παροχής αρδευτικού νερού.
   Για την υλοποίηση αυτών των στόχων γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 1% των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων (έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης) .
   Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαΐδας), θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.
  Όμως έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι γεωργοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω δείγμα ελέγχου δημιουργούν προβλήματα με την χρήση αρδευτικού νερού ή δεν εξοφλούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι φορείς να μην μπορούν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους και να επεκτείνεται το πρόβλημα στο σύνολο των γεωργών.
   Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους οι Ο.Ε.Β. μπορούν να αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλογο με τους γεωργούς που χρησιμοποιούν το δίκτυο άρδευσης και δεν είναι οικονομικά ενήμεροι, ώστε αυτοί να εντάσσονται στο δείγμα ελέγχου της πολλαπλής συμμόρφωσης.
   Εφόσον μέχρι την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο γεωργός δεν προσκομίσει την άδεια χρήσης νερού για το 2013 θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
  Για τον σκοπό αυτό:
¨ οι Ο.Ε.Β. πρέπει να προσδιορίσουν τους 20 πρώτους από πλευράς οικονομικών οφειλών παραγωγούς και να τους αποστείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
¨ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δημιουργήσει μηχανογραφική εφαρμογή όπου θα καταχωρούν οι Ο.Ε.Β. τα Α.Φ.Μ. των παραγωγών της παραπάνω παραγράφου και στην οποία θα μπορεί να συμπληρώνεται η τακτοποίηση των θεμάτων της άδειας χρήσης νερού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Φρένο στις επιδοτήσεις, αν δεν δηλωθούν οι γεωτρήσεις

   Αν δεν τιμολογηθεί το νερό που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, τότε οι ελληνικές καλλιέργειες δεν θα επιδοτηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο. Επιπλέον, κανένας αγρότης δεν θα μπορεί να διεκδικήσει επιδότηση αν δεν διαθέτει βεβαίωση άδειας και χρήσης νερού, δηλαδή αν δεν έχει δηλώσει πρώτα την παράνομη γεώτρησή του. Οι αποφάσεις αυτές, που έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται πλέον να εφαρμοστούν και στη χώρα μας από την 1.1.2014 ή, αν οι ελληνικές αρχές παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, από την 1.1.2015.
   Η Οδηγία 2000/60 ήρθε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας να οργανώσει σε πολλά επίπεδα τη διαχείριση νερού με πρώτο στόχο, το 2015, όλα τα νερά στην Ε.Ε. να έχουν «καλή ποιότητα». Οι ελληνικές αρχές, ως είθισται, ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση την εφαρμογή της Οδηγίας, με αποτέλεσμα το κατά το κοινώς λεγόμενο… να τρέχουν και να μη φθάνουν.
   Υπάρχει, όμως, ένας νέος, κρίσιμος παράγοντας που θα ωθήσει την υιοθέτηση των αλλαγών: οι αιρεσιμότητες που συνοδεύουν τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το υπενθύμισε σχετικά πρόσφατα, σε αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος ο κ. Γιώργος Κρεμλής, προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Η νέα προγραμματική περίοδος προβλέπει αιρεσιμότητες οι οποίες μπορεί να μπλοκάρουν, να αναστείλουν τις πληρωμές από την αρχή της προγραμματικής περιόδου ή να αναστείλουν τις ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις από το 2016 και μετά, όταν θα γίνει η πρώτη έκθεση βάσει σχεδίου δράσης, το οποίο η χώρα θα εκπονήσει προκειμένου να πληρωθούν οι αιρεσιμότητες μέχρι το 2016», ανέφερε. «Οι αιρεσιμότητες στα νερά είναι η κοστολόγηση του νερού στους τρεις τομείς: αστική, βιομηχανική και γεωργική, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει, ο χρήστης πληρώνει» και την εκπόνηση σχεδίων λεκανών απορροής.
   Με δεδομένο ότι το αστικό και το βιομηχανικό νερό τιμολογούνται, απομένει το αγροτικό.
   Τι ισχύει στη γεωργία; Σήμερα, περίπου το 40% των γεωργικών εκτάσεων υδρεύεται μέσω ΤΟΕΒ (Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων), από τους οποίους εφαρμόζεται μια τιμολογιακή πολιτική. Το πρόβλημα, λοιπόν, εστιάζεται στο υπόλοιπο 60%, που αρδεύεται κατά βάση από ατομικές γεωτρήσεις, οι περισσότερες παράνομες.
   Πώς σκοπεύει, λοιπόν, να κινηθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος; Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Ειδική Γραμματεία Υδάτων πρόκειται μέσα στο επόμενο διάστημα να προκηρύξει διαγωνισμό (με προϋπολογισμό περί τις 700.000 ευρώ) για την ανάθεση της δημιουργίας ενός σχεδίου δράσης (action plan) για το νερό. Τα βασικά ζητήματα που θα αντιμετωπίζονται είναι δύο: η κοστολόγηση του νερού (δηλαδή ο υπολογισμός του κόστους της χρήσης του φυσικού πόρου) και η τιμολόγησή του ανά χρήση (στην οποία συνεκτιμώνται πολιτικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια). Σύμφωνα, πάντως, με τις βασικές αρχές της Οδηγίας 2000/60, η τιμολόγηση του νερού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λεκάνης απορροής, αλλά και κάθε καλλιέργειας. Ενιαία τιμολόγηση του νερού υπάρχει σε ελάχιστες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος (αναγκάστηκε να το πράξει λόγω οξείας λειψυδρίας).
   Με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί, το σχέδιο δράσης αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη του 2014 ώστε να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2015. Παρότι η αιρεσιμότητα ισχύει από τις αρχές του 2014 (δηλαδή κανονικά οι Ελληνες αγρότες δεν θα πρέπει να λάβουν επιδοτήσεις αν δεν ισχύει τον Ιανουάριο στη χώρα μια ενιαία πολιτική για την τιμολόγηση του αρδευτικού νερού), οι ελληνικές αρχές ελπίζουν ότι η εκπόνηση του σχεδίου δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα εκληφθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δοθεί παράταση ενός έτους.
   Πώς όμως θα ελέγξει η πολιτεία τις παράνομες γεωτρήσεις; Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ιδέα που προωθείται είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ (ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου των Κοινοτικών Ενισχύσεων) να απαιτεί βεβαίωση άδειας και χρήσης νερού από τον υποψήφιο προς επιδότηση αγρότη, πιέζοντάς τον έτσι να «δηλώσει» την παράνομη γεώτρηση στις Αρχές, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό μητρώο υδρογεωτρήσεων.    Η υλοποίηση του τελευταίου έχει ανατεθεί στο ΙΓΜΕ και είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει.