Διοικητικό Συμβούλιο

Τ.Ο.Ε.Β. " Kριού"  Αιγείρας
Δ/νση Αιγείρα Αχαίας Τ.Κ. 250 10
Τηλ: 2696 032351
 Έτος ίδρυσης; 1964
Πρόεδρος:        Ζαβάκος Κωνσταντίνος              Αιγείρα   τ.κ. 250 10
Αντιπρόεδρος   Αυγερινός Ιωάννης                      Αιγείρα
Γραμματεας      Χρυσαϊτης Δημητριος                 Αιγείρα
Ταμίας              Κούκιος Βασίλειος                      Δερβένι    τ.κ. 200 09
Μέλος               Ροζο; Αγγελος                             Αιγείρα
Θητεία Δ.Σ. από Ιούνιο 2016 έως Μάιο 2020

Υπάλληλος -  Γραμματέας    Ρόζος Δημήτριος

Καταστατικό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ

……………………………………

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Καταστατικό Τ.Ο.Ε.Β. “Κριού” Αιγείρας

Απρίλιος 1980

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία – Νομική Προσωπικότητα – Εποπτεία
Συνιστάται Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) με την Επωνυμία Τ.Ο.Ε.Β. ¨Κριού¨ Αιγείρας ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 3881 της 25 Οκτωβρίου 1958 «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων», των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του παρόντος καταστατικού.
  Ο Οργανισμός αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, οι σχέσεις δε μεταξύ αυτού και των μελών του διέπονται από το παρόν Καταστατικό και τη σχετική Νομοθεσία «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (Ο.Ε.Β.).
 Ο Οργανισμός Εποπτεύεται από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ασκεί το Διοικητικό, Τεχνικό και Διαχειριστικό έλεγχο αυτού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Τ.Ο.Ε.Β. ¨ΚΡΙΟΥ¨ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

  Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός  του ΤΟΕΒ Κριού Αιγείρας εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του  Ν.Δ. 1278 ¨Περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του  Ν.Δ. 3881/58 ¨περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) ¨  ως συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, και του άρθρου 38 εγκεκριμένου καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    ΑΡΔΕΥΣΗΣ    Τ.Ο.Ε.Β.    ΚΡΙΟΥ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ  1ο
  Ο Παρόν Κανονισμός άρδευσης αφορά την άρδευση των αγρών της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. ΚΡΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (αγροτική περιοχή Κόκκινου Βράχου- Οικονομεϊκων- Μαύρων Λιθαρίων- Μεσσονησίου).
  Με τα όσα δε προβλέπει, είναι και πρόγραμμα καλλιεργειών ως άρθρο 5 του καταστατικού που μπορεί επικουρικά να συμπληρώνεται με ανάλογες προσθήκες με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Εκδίδεται δε σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 13. 9. 1959 Β.Δ. και του Ν.Δ.1277/28.11.72 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ.3881/58 "περί Ο.Ε.Β." όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 499/75 & 999/80 " περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων".

Καθαρισμός Υδραυλάκων 2012

Υδροληψία Οικονομέϊκα
Yψόμετρο 110μ
Δέση Οικονομέικα
 

Υδροληψία Κόκκινος Βράχος 
Υψόμετρο 356μ.
Δέση Κόκκινου Βράχου