ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και Α.Φ.Μ. 

από όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ έως 12/06/2019  Ν 4546/2018
     

Τ.Ο.Ε.Β.  ΚΡΙΟΥ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ                                                          Αιγείρα 01/11/2018
ΑΙΓΕΙΡΑ  250 10 * Tηλ:  2696 032351                                         Αριθ.  Πρωτ:   48                                                                                               

                     Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

  
   O T.Ο.Ε.Β. Κριού ενημερώνει τα μέλη του σχετικά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 7 του Ν. 4546/2018,  όλα τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και Α.Φ.Μ έως την 12-06-2019.
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το κτήμα και έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται οι οφειλές από τον μισθωτή  θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.
   Εάν τα ως άνω στοιχεία του ιδιοκτήτη μεταβληθούν (πώληση – μεταβίβαση- κληρονομιά)  πρέπει εντός 2 μηνών από την αλλαγή, να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη υποβάλλοντας στο Οργανισμό μας σχετική αίτηση μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και τοπογραφικού διαγράμματος για την νομιμοποίηση.
    Ως μέλη του Τ.Ο.Ε.Β εγγράφονται οι ιδιοκτήτες και νομείς και όχι οι μισθωτές.
   Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν καθόλου δήλωση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή υποβάλουν δήλωση με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης της δήλωσης.
  Έντυπα - δηλώσεις θα διατίθενται στο γραφείο του Οργανισμού (Τρίτη & Πέμπτη 6.00 έως 7.00 μμ) σε όσους έχουν ήδη αποσταλεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας  -ΤΟΕΒ Κριού Αιγείρας-.
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλωση Φυσικών Προσώπων