ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και Α.Φ.Μ. 

από όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ έως 12/06/2019  Ν 4546/2018
     

Τ.Ο.Ε.Β.  ΚΡΙΟΥ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ                                                          Αιγείρα 01/11/2018
ΑΙΓΕΙΡΑ  250 10 * Tηλ:  2696 032351                                         Αριθ.  Πρωτ:   48                                                                                               

                     Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

  
   O T.Ο.Ε.Β. Κριού ενημερώνει τα μέλη του σχετικά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 7 του Ν. 4546/2018,  όλα τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και Α.Φ.Μ έως την 12-06-2019.
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το κτήμα και έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται οι οφειλές από τον μισθωτή  θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.
   Εάν τα ως άνω στοιχεία του ιδιοκτήτη μεταβληθούν (πώληση – μεταβίβαση- κληρονομιά)  πρέπει εντός 2 μηνών από την αλλαγή, να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη υποβάλλοντας στο Οργανισμό μας σχετική αίτηση μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και τοπογραφικού διαγράμματος για την νομιμοποίηση.
    Ως μέλη του Τ.Ο.Ε.Β εγγράφονται οι ιδιοκτήτες και νομείς και όχι οι μισθωτές.
   Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν καθόλου δήλωση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή υποβάλουν δήλωση με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης της δήλωσης.
  Έντυπα - δηλώσεις θα διατίθενται στο γραφείο του Οργανισμού (Τρίτη & Πέμπτη 6.00 έως 7.00 μμ) σε όσους έχουν ήδη αποσταλεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας  -ΤΟΕΒ Κριού Αιγείρας-.
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλωση Φυσικών Προσώπων
                    

Βεβαίωση παρόχου – φορέα άρδευσης θα πρέπει να καταθέτουν οι αγρότες για τη δήλωση ΟΣΔΕ 2019

Για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2019, για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο θα είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα άρδευσης όταν πρόκειται για συλλογικό δίκτυο (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμου, κ.λπ.) ή η άδεια χρήσης νερού όταν πρόκειται για ιδιωτική υδροληψία.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του ΥΠΑΑΤ, προς τις περιφέρειες της χώρας μας.
Προς τούτο, στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα πεδία που αφορούν στην άρδευση των αγροτεμαχίων.
Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται ως αρδευόμενο:
  • εάν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου – φορέα και να καταχωρίζονται σε σχετικά πεδία ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της βεβαίωσης,
  • εάν η άρδευση γίνεται μέσω ιδιωτικής υδροληψίας, θα πρέπει αντίστοιχα να καταχωρίζονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της άδειας χρήσης νερού, ή ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αδειοδότησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια.

Μεταφορά εποπτείας ΤΟΕΒ στις Περιφερειες

Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων


Η νέα ΚΥΑ που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Περιφεριών σχετικά με την εποπτεία τους στους ΟΕΒ


Άρθρο 1
Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

1. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), με βάση την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως η αρμοδιότητα 15 αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄24), είναι οι ακόλουθες:
α) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.
β) Ο χαρακτηρισμός (ταξινόμηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων.
γ) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ της αρμοδιότητας διοίκησης έργων αξιοποίησης εδάφους της περιοχής των εγγειοβελτιωτικών έργων.
δ) Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.
ε) Ο καθορισμός της περιόδου ανάπτυξης των εγγειοβελτιωτικών έργων.
στ) Ο ορισμός μελών του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
ζ) Η εισήγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τη σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
η) Η έγκριση χρηματοδότησης συμπληρωματικών έργων και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων.
θ) Η δυνατότητα ανάθεσης στους ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων που εξυπηρετούν έργα Β΄ τάξης.
ι) Ο ορισμός των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων.
ια) Η μεταβίβαση της διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων σε ΟΕΒ.
ιβ) Η διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν έχουν μεταβιβαστεί σε ΟΕΒ.
ιγ) Ο καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων.
ιδ) Η μέριμνα και η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγκρότηση Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων.
ιε) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και λειτουργίας
εγγειοβελτιωτικών έργων.
ιστ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα πρόσωπα των μη αιρετών μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΓΟΕΒ.
ιζ) Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση των λειτουργούντων συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και για τη σωστή χρήση των τεχνικών στοιχείων αυτών.
ιη) Η διάλυση Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).
ιθ) Η μέριμνα για τη διαδικασία εκκαθάρισης καταργούμενων ή διαλυόμενων ΤΟΕΒ.
κα) Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ.
κβ) Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ και η εκτέλεσή τους.
κγ) Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών ή ζημιών, οι οποίες προκαλούνται μετά τη μεταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ.
κδ) Η συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων και στοιχείων λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων, δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΠΔΕ και Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ), και η αποστολή τους σε ετήσια βάση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
κε) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την απόλυση των αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 20 του ν.δ. 3881/58 (Α΄181).
κστ) Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς και η εκτέλεσή τους.
κζ) Η επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ και ο ορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγονται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ και συγκροτούν τη Γενική Συνέλευσή (ΓΣ) τους.
κη) Η αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του ΔΣ ΤΟΕΒ, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΤΟΕΒ.
κθ) Η αντικατάσταση των αντιπροσώπων που εκλέγονται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ, λόγω αδικαιολόγητων απουσιών σε συνελεύσεις της ΓΣ.
λ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη συγκρότηση προσωρινού ΔΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση απροθυμίας των ενδιαφερομένων να εκλέξουν το ΔΣ του Τ.Ο.Ε.Β.
λα) Η σύγκληση των Τοπικών ή Γενικών Συνελεύσεων των ΤΟΕΒ.
λβ) Η παροχή εντολής για πρόοδο των εργασιών των ΓΣ και ο αυτεπάγγελτος διορισμός των αντιπροσώπων στις ΓΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση μη εκλογής αυτών από τις Τοπικές Συνελεύσεις.
λγ) Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης με προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των έργων, εφ’ όσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από τους ΤΟΕΒ.
λδ) Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ για τις δαπάνες υπέρ ΓΟΕΒ, σε περίπτωση άρνησης εγγραφής από τους ΤΟΕΒ.
λε) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης από τους ΟΕΒ.
λστ) Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά.
λζ) Η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ΟΕΒ, απολογιστικά δι’ αυτεπιστασίας.
λη) Η εξέταση ενστάσεων, για επιβολή στρεμματικής εισφοράς, που υποβάλλονται από ωφελούμενους από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΟΕΒ.
λθ) Η έγκριση αιτημάτων για δανειοδότηση των ΟΕΒ.
μ) Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την εκπόνηση ερευνών και μελετών και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των έργων.
μα) Η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ των ΟΕΒ.
μβ) Η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων που υποχρεούνται να τηρούν οι ΟΕΒ και η παροχή οδηγιών στους ΟΕΒ για τον τρόπο τήρησής τους.
μγ) Η εξέταση ενστάσεων περί εγγραφής ή διαγραφής μελών των ΟΕΒ και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ).
μδ) Η έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών και των απολογισμών των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διενέργεια ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η αποστολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
με) Ο έλεγχος των δαπανών που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ.
μστ) Ο έλεγχος και η έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών και των απολογισμών των ΤΟΕΒ, μετά την έγκρισή τους από τη ΓΣ των ΤΟΕΒ και η διενέργεια ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η αποστολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονομικών- διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.
μζ) Η μέριμνα για την έγκριση αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων από τους ΟΕΒ.
μη) Η έγκριση του καταστατικού, του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης των έργων των ΤΟΕΒ, καθώς και των τροποποιήσεών τους.
μθ) Η έγκριση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης των έργων των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ, καθώς και των τροποποιήσεών τους.
ν) Η εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών των ΤΟΕΒ από εισφορές.
να) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΤΟΕΒ που αφορούν στον αριθμό, στην κατηγορία, στην ειδικότητα, στα προσόντα και στην αντιμισθία του προσωπικού που προσλαμβάνουν οι ΤΟΕΒ.
νβ) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΓΟΕΒ που αφορούν στον διορισμό ή παύση τακτικού προσωπικού των ΓΟΕΒ.
νγ) Η μέριμνα για την έκδοση γνώμης από τη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας σχετικά με την αναγκαιότητα των προσλήψεων των ΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διαβίβασή της μαζί με το σχετικό αίτημα πρόσληψης στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
νδ) Η απόφαση καθορισμού σύνθεσης επιτροπής διαγωνισμού για πλήρωση οργανικών θέσεων των ΤΟΕΒ και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
νε) Η κατάρτιση και η έγκριση προγράμματος καλλιεργειών εντός περιοχής εγγειοβελτιωτικών έργων.
νστ) Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προϋπολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρνήσεως του ΤΟΕΒ.
νζ) Η θεώρηση πινάκων εισφορών των ΟΕΒ, του ΑΟΣΑΚ και των ΤΕΑ.
νη) Η σύσταση επιτροπής προσδιορισμού της ωφέλειας των εγγειοβελτιωτικών έργων και του ύψους της εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ και η εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων της.
νθ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ της λήξεως της θητείας τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ.
ξ) Η αντικατάσταση αντιπροσώπων παραγωγών στο ΔΣ του ΑΟΣΑΚ, προ της λήξεως της θητείας τους.
ξα) Κάθε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις Περιφέρειες σύμφωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ. 2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 ασκούνται όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ, ιδίως στις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Α΄181) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, του ν.δ. 1277/1972 (Α΄213), του ν.497/1974 (Α΄203), του ν. 414/1976 (Α΄212) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, του ν. 3704/1957 (Α΄98) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα
Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ), τα οποία λειτουργούν στις Περιφέρειες της χώρας, είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για τις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και OEΒ:
α) Τον ορισμό περιόδου ανάπτυξης της περιοχής των εγγειοβελτιωτικών έργων.
β) Τον χαρακτηρισμό (ταξινόμηση) εγγειοβελτιωτικών έργων.
γ) Τη σύσταση ΤΟΕΒ.
δ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ.
ε) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας των ΟΕΒ.
στ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμπληρωματικά έργα.
ζ) Την ανάθεση σε ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων ΔΛΣ αντλιοστασίων που εξυπηρετούν περιοχές έργων Β΄ τάξης.
η) Την άσκηση από τις Περιφέρειες των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.
θ) Την αντικατάσταση ολόκληρου ή εν μέρει του ΔΣ των ΤΟΕΒ.
ι) Την απόλυση αιρετών μελών των ΓΟΕΒ.
ια) Τον καθορισμό της αποζημίωσης και των δικαιούχων, των οποίων οι καλλιέργειες ή φυτείες έχουν υποστεί φθορές ή ζημίες για τις αιτίες της παρ. 3 του άρθρ. 33 του ν.δ. 3881/1958.
ιβ) Την αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στον προϋπολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρνήσεως του ΤΟΕΒ.
ιγ) Την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ των ΟΕΒ.
ιδ) Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους ΟΕΒ, απολογιστικά δι’ αυτεπιστασίας.
ιε) Τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάλυση ΤΟΕΒ.
ιστ) Την επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ.
ιζ) Την εξέταση ενστάσεων των ωφελουμένων σχετικά με το μέγεθος της ωφέλειας και το ύψος της επιβληθείσας εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ.
ιη) Την εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών ΤΟΕΒ από εισφορές.
ιθ) Την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ ΓΟΕΒ, προ της λήξεως της τετραετούς θητείας τους.
κ) Τη γνωμοδότηση περί της σύναψης ή μη δανείων των ΓΟΕΒ.
κα) Τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση ΓΟΕΒ.
κβ) Τη μεταβίβαση σε δήμους των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από τις Περιφέρειες, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ.
κγ) Τη μεταβίβαση σε ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από δήμους.
κδ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα εγγειοβελτιωτικά έργα της οικείας Περιφέρειας, το οποίο τίθεται υπ’ όψη τους.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  ΦΕΚ Β 3452 4/10/2017